Thursday, 5 June 2014

ﻗﺴﻤﺖﺗُﻮ ﻣﺠﮭﮯﮐﮩﺎﮞ ﺭﮐﮫ ﮐﮯﺑﮭﻮﻝ ﮔﺌﯽ
ﻣﯿﻠﮯ ﮐﭙﮍﻭﮞ ﮐﯽ ﮔﭩﮭﮍﯼ ﻣﯿﮟ
ﺑﺮﺗﻨﻮﮞ ﮐﯽ ﺍﻟﻤﺎﺭﯼ ﻣﯿﮟ
ﻗﺪ ﺳﮯ ﺍﻭﻧﭽﯽ ﺷﯿﻠﻒ ﭘﺮ
ﻣﻘﻔّﻞ ﺩﺭﺍﺯ ﻣﯿﮟ

ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﮐﺴﯽ ﺩﻝ ﮐﮯ ﺩﻭﺭ ﺩﺭﺍﺯ ﮔﻮﺷﮯ ﻣﯿﮟ
ﻗﺴﻤﺖ! ﮐﭽﮫ ﯾﺎﺩ ﮐﺮ
ﺗُﻮ ﻧﮯ ﻣﺠﮭﮯ ﮐﮩﺎﮞ ﮈﺍﻻ ﺗﮭﺎ
ﺍﭼﺎﺭ ﮐﮯ ﻣﺮﺗﺒﺎﻥ ﻣﯿﮟ
ﻣﺮﭼﻮﮞ ﮐﮯ ﮈﺑّﮯ ﻣﯿﮟ
ﻣﺎﭼﺲ ﮐﯽ ﮈﺑﯿﺎ ﻣﯿﮟ
ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﮯ ﺳﮕﺮﯾﭧ ﮐﯿﺲ ﻣﯿﮟ
ﻗﺴﻤﺖ! ﯾﺎﺩ ﮐﺮ
ﺗُﻮ ﻧﮯ ﻣﺠﮭﮯ ﭘﮭﯿﻨﮏ ﺗﻮ ﻧﮩﯿﮟ ﺩﯾﺎ ﺗﮭﺎ؟
ﭼﻮﻟﮭﮯ ﮐﯽ ﺭﺍﮐﮫ ﻣﯿﮟ
ﯾﺎ ﭘﮭﺮ
ﮐﺴﯽ ﮐﮯ ﭘﯿﺮﻭﮞ ﮐﯽ ﺧﺎﮎ ﻣﯿﮟ....!!

Post a Comment
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Blogger Wordpress Gadgets